KAIST 경영대학 상세 > 공지 및 행사 > 소식 > 동문 >KAIST COLLEGE OF BUSINESS
02030101 TMBA TMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_0 > a 02030101 TMBA TMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(1) > a 02030201 IMBA IMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_1 > a 02030201 IMBA IMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(2) > a 02030301 EMBA EMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_2 > a 02030301 EMBA EMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(4) > a 02030401 PMBA PMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.last.toy_3 > a 02030401 PMBA PMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(3) > a 02040101 FMBA FMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_0 > a 02040101 FMBA FMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(1) > a 02040201 MFE MFE #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_1 > a 02040201 MFE MFE #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(3) > a 02040401 IMMBA IMMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_2 > a 02040401 IMMBA IMMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(2) > a 02040501 IMMS IMMS #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_3 > a 02040501 IMMS IMMS #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(4) > a 02040601 SEMBA SEMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_4 > a 02040601 SEMBA SEMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(6) > a 02040701 GP GP #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.last.toy_5 > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a 02040701 admission admission #txt > div.sub0303.mt_20 > div.btn_wrap > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a
본문 바로가기 사이트 메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기

2010 KAIST 총동문 신년교례회 [1.16] 2009-12-22조회수:2117

  • 작성자웹마스터
  • 파일

KAIST 동문여러분!
2010년 동문화합의 첫 무대인 신년 동문교례회를 안내해 드리오니 많이 참석해

주시기 바랍니다
○ 일 시 : 2010 1 16() 18:00

○ 장 소 : 서울팔래스호텔 그랜드 볼룸(서울시 서초구 반포동 소재)

○ 행사내용 : 신년인사 및 덕담, 만찬 , 올해의 동문 시상 등

○ 문의 : 총동문회 사무실(042-350-2091, alumni@kaist.ac.kr )

가 비 : 100,000(40세 이상), 50,000(40세 미만)

부부동반 : 150,000(40세 이상), 80,000(40세 미만)

참가비납부 : 우리은행 270-139249-01-002(카이스트총동창회)

*단체석을 원하시는 동문은 미리 테이블을 예약하셔야 합니다*
2009 12 14
KAIST 총동문회장 이상천

만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

콘텐츠담당자 : 장문혜 연락처 : 02-958-3082

동문

관심자등록

KCB ISSUE