KAIST 경영대학 KAIST COLLEGE OF BUSINESS
02030101 TMBA TMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_0 > a 02030101 TMBA TMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(1) > a 02030201 IMBA IMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_1 > a 02030201 IMBA IMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(2) > a 02030301 EMBA EMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_2 > a 02030301 EMBA EMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(4) > a 02030401 PMBA PMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.last.toy_3 > a 02030401 PMBA PMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(3) > a 02040101 FMBA FMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_0 > a 02040101 FMBA FMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(1) > a 02040201 MFE MFE #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_1 > a 02040201 MFE MFE #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(3) > a 02040401 IMMBA IMMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_2 > a 02040401 IMMBA IMMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(2) > a 02040501 IMMS IMMS #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_3 > a 02040501 IMMS IMMS #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(4) > a 02040601 SEMBA SEMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_4 > a 02040601 SEMBA SEMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(6) > a 02040701 GP GP #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.last.toy_5 > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a 02040701 admission admission #txt > div.sub0303.mt_20 > div.btn_wrap > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a
본문 바로가기 사이트 메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기

54
 부교수 사진
백용욱부교수
 • 조직 및 전략
 • Entrepreneurship and Innovation, Business and Public Policy, V...
 • 02-958-3588
 • ywpaik@kaist.ac.kr
상세보기
 부교수 사진
백윤석부교수 | 주임
상세보기
 교수 사진
변석준교수
상세보기
 조교수 사진
신은철조교수
상세보기
 교수 사진
경영공학부장
안재현교수
상세보기
 부교수 사진
녹색성장대학원장
엄지용부교수
상세보기
 부교수 사진
오동철부교수
상세보기
 교수 사진
정보미디어경영대학원장
오원석교수 | 주임
 • IT경영
 • Economics of IT, AI Business Strategy, Mobile Commerce, Emergi...
 • 02-958-3523
 • wonseok.oh@kaist.ac.kr
상세보기
 교수 사진
테크노경영대학원장
윤여선교수
상세보기
 부교수 사진
윤참나부교수
상세보기
 조교수 사진
이광준조교수
상세보기
 부교수 사진
이기은부교수
상세보기
 교수 사진
이병태교수
 • IT경영
 • 정보 경제학, IT 비즈니스 전략, 비즈니스 애널리틱스, 사회적 경...
 • 02-958-3629
 • btlee@kaist.ac.kr
 • Lab.
상세보기
 부교수 사진
이윤신부교수
상세보기
 부교수 사진
이은석부교수
상세보기
 교수 사진
이인무교수
상세보기
 부교수 사진
이지환부교수
상세보기
 부교수 사진
이찬진부교수 | 주임
상세보기
 교수 사진
이창양교수
 • 경영경제
 • Innovation Economics, Innovation Strategy and Policy, Economic...
 • 02-958-3061
 • drcylee@kaist.ac.kr
상세보기
 조교수 사진
이창주조교수
상세보기

1 23

만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

콘텐츠담당자 : 최희정 연락처 : 02-958-3604

관심자등록

KCB ISSUE