KAIST 경영대학 전임직 교수 > 경영공학부 교수 > 교수 & 연구 >KAIST COLLEGE OF BUSINESS
02030101 TMBA TMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_0 > a 02030101 TMBA TMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(1) > a 02030201 IMBA IMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_1 > a 02030201 IMBA IMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(2) > a 02030301 EMBA EMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_2 > a 02030301 EMBA EMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(4) > a 02030401 PMBA PMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.last.toy_3 > a 02030401 PMBA PMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(3) > a 02040101 FMBA FMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_0 > a 02040101 FMBA FMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(1) > a 02040201 MFE MFE #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_1 > a 02040201 MFE MFE #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(3) > a 02040401 IMMBA IMMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_2 > a 02040401 IMMBA IMMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(2) > a 02040501 IMMS IMMS #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_3 > a 02040501 IMMS IMMS #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(4) > a 02040601 SEMBA SEMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_4 > a 02040601 SEMBA SEMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(6) > a 02040701 GP GP #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.last.toy_5 > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a 02040701 admission admission #txt > div.sub0303.mt_20 > div.btn_wrap > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a
본문 바로가기 사이트 메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기

53
 교수 사진
대외부학장
이희석교수
상세보기
 부교수 사진
인영환부교수
 • 경제
 • 게임이론, 미시경제이론, 산업조직이론
 • 02-958-3314
 • cyin@kaist.ac.kr
상세보기
 교수 사진
장세진교수
상세보기
 교수 사진
전덕빈교수
 • 생산전략 및 경영과학
 • 경영 및 경제예측 (Business & Economic Forecasts and Strategies...
 • 02-958-3634
 • dbjun@kaist.ac.kr
상세보기
 조교수 사진
정학진조교수 | 주임
상세보기
 조교수 사진
조대곤조교수
상세보기
 부교수 사진
조훈부교수
상세보기
 부교수 사진
진병채부교수 | 주임
 • 기술/조직/전략
 • 전략, 기술혁신, 기업가정신
 • 02-958-3323
 • bjin@kaist.ac.kr
상세보기
 조교수 사진
최현수조교수
상세보기
 교수 사진
한인구교수
상세보기
 조교수 사진
한진수조교수
 • IT경영
 • Applied Microeconomics, Energy & Environmental Economics, Indu...
 • 02-958-3362
 • jinsoohan@kaist.ac.kr
상세보기
 부교수 사진
현정순부교수
상세보기
 부교수 사진
황성하부교수 | 주임
상세보기

1 2 3

만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

콘텐츠담당자 : 주선희 연락처 : 02-958-3602

교수 & 연구

관심자등록

KCB ISSUE