KAIST 경영대학 > > >KAIST COLLEGE OF BUSINESS
02030101 TMBA TMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_0 > a 02030101 TMBA TMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(1) > a 02030201 IMBA IMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_1 > a 02030201 IMBA IMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(2) > a 02030301 EMBA EMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_2 > a 02030301 EMBA EMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(4) > a 02030401 PMBA PMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.last.toy_3 > a 02030401 PMBA PMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(3) > a 02040101 FMBA FMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_0 > a 02040101 FMBA FMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(1) > a 02040201 MFE MFE #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_1 > a 02040201 MFE MFE #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(3) > a 02040401 IMMBA IMMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_2 > a 02040401 IMMBA IMMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(2) > a 02040501 IMMS IMMS #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_3 > a 02040501 IMMS IMMS #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(4) > a 02040601 SEMBA SEMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_4 > a 02040601 SEMBA SEMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(6) > a 02040701 GP GP #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.last.toy_5 > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a 02040701 admission admission #txt > div.sub0303.mt_20 > div.btn_wrap > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a
본문 바로가기 사이트 메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기


 • “KAIST 경영대학 Finance EMBA는 2017학년도 신입생 모집을 실시하지 않음을 알려 드립니다.
  관련하여 문의사항이 있으시면 연락 바랍니다. (Tel: 02-958-3402, Email: mhchang1@business.kaist.ac.kr)”


 • Why Finance
  EMBA?

  Exceptional Teaching Quality

  Expanded Learning Opportunities

  Extensive & Strong Human Network

  금융전문 CEO/임원, 중견관리자를 위한 22개월 주말 MBA 과정

  그 동안 쌓아온 Executive MBA 교육의 명성과 노하우를 집약해 금융전문경영자를 위한 Finance EMBA를 개설하였습니다. 국내 최초로 CEO 및 임원, 중견관리자를 대상으로 하는 금융 교육과정으로 금융기업∙정부와의 연계를 통한 실무적용 극대화에 초점을 맞추고 있습니다.

  Exceptional Teaching Quality

  • 다양한 경영분야의 최신 이론과 방법론 교육
  • 사례분석과 팀별 학습을 통한 토론과 발표중심의 실전적 교육
  • 현장적용프로젝트를 통한 현장 적용능력 극대화

  Expanded Learning Opportunities

  • 해외필드트립 및 기업방문
  • 해외석학 및 국내외 명사 초청 강의
  • 인문 예술 분야 Insight Lecture Series
  • Executive English Class
  • 평생교육제도

  Extensive & Strong Human Network

  • 기업의 핵심 리더들로 구성된 동기
  • 금융업, 제조업, 유통업, 법조계, 언론, 공기업 등 다양한 분야의 선후배
  • 활발한 총동문 및 가족 초청행사
  • 교수진과의 긴밀한 Network

  연락처

  만족도조사

  이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  콘텐츠담당자 : 최희정 연락처 : 02-958-3604

  관심자등록

  KCB ISSUE