02030101 TMBA TMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_0 > a 02030101 TMBA TMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(1) > a 02030201 IMBA IMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_1 > a 02030201 IMBA IMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(2) > a 02030301 EMBA EMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_2 > a 02030301 EMBA EMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(4) > a 02030401 PMBA PMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.last.toy_3 > a 02030401 PMBA PMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(3) > a 02040101 FMBA FMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_0 > a 02040101 FMBA FMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(1) > a 02040201 MFE MFE #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_1 > a 02040201 MFE MFE #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(3) > a 02040401 IMMBA IMMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_2 > a 02040401 IMMBA IMMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(2) > a 02040501 IMMS IMMS #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_3 > a 02040501 IMMS IMMS #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(4) > a 02040601 SEMBA SEMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_4 > a 02040601 SEMBA SEMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(6) > a 02040701 GP GP #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.last.toy_5 > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a 02040701 admission admission #txt > div.sub0303.mt_20 > div.btn_wrap > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a
본문 바로가기 사이트 메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기

WhyExecutive
MBA ?

Exceptional Teaching Quality

Expanded Learning Opportunities

Extensive & Strong Human Network

임원급 및 중견관리자를 위한 22개월 주말 MBA 과정

2004년에 개설된 Executive MBA는 금요일 오후와 토요일에 진행되는 주말 정규 학위과정으로 핵심 중견관리자와 임원을 대상으로 합니다. 현업과 학업을 병행하면서 학습한 내용을 바로 실무에 적용할 수 있다는 점과 국내 유수기업의 임원들이 포진한 동문네트워크가 가장 큰 특징입니다.

Exceptional Teaching Quality

 • 다양한 경영분야의 최신 이론과 방법론 교육
 • 사례분석과 팀별 학습을 통한 토론과 발표중심의 실전적 교육
 • 현장적용프로젝트를 통한 현장 적용능력 극대화

Expanded Learning Opportunities

 • 해외필드트립 및 기업방문
 • 해외석학 및 국내외 명사 초청 강의
 • 인문 예술 분야 Insight Lecture Series
 • Executive English Class
 • 평생교육제도

Extensive & Strong Human Network

 • 기업의 핵심 리더들로 구성된 동기
 • 금융업, 제조업, 유통업, 법조계, 언론, 공기업 등 다양한 분야의 선후배
 • 활발한 총동문 및 가족 초청행사
 • 교수진과의 긴밀한 Network
02030301 EMBA EMBA
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

콘텐츠담당자 : 이진영 연락처 : 02-958-3403

교육

관심자등록

KCB ISSUE