02030101 TMBA TMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_0 > a 02030101 TMBA TMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(1) > a 02030201 IMBA IMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_1 > a 02030201 IMBA IMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(2) > a 02030301 EMBA EMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_2 > a 02030301 EMBA EMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(4) > a 02030401 PMBA PMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.last.toy_3 > a 02030401 PMBA PMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(3) > a 02040101 FMBA FMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_0 > a 02040101 FMBA FMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(1) > a 02040201 MFE MFE #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_1 > a 02040201 MFE MFE #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(3) > a 02040401 IMMBA IMMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_2 > a 02040401 IMMBA IMMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(2) > a 02040501 IMMS IMMS #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_3 > a 02040501 IMMS IMMS #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(4) > a 02040601 SEMBA SEMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_4 > a 02040601 SEMBA SEMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(6) > a 02040701 GP GP #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.last.toy_5 > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a 02040701 admission admission #txt > div.sub0303.mt_20 > div.btn_wrap > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a
본문 바로가기 주메뉴 바로가기

My KCB

 • KAIST 경영대학 Startup 창업 홈페이지
  경영대학 Startup 창업 홈페이지 오픈

  KAIST 경영대학이 창업 홈페이지를 오픈 했습니다. 재학생 및 동문들이 창업에 보다 쉽게 접근할 수 있는 정보의 장으로 운영될 예정입니다.

  Read More
 • 위플레이코리아㈜ 대표 강창훈
  세병 스타트업 장학금 수혜자
  위플레이코리아㈜ 강창훈 대표

  우수한 창업 아이디어로 세병 스타트업 장학금을 받은 위플레이코리아㈜ 대표 강창훈 학생(PMBA 17)을 만나보았습니다.

  Read More
 • Building Excellence Together!
  2019 KAIST 경영대학 신입생 워크숍

  2019 새내기의 신분이 된 신입생들과 25명의 재학생 멘토, 경영대학 교수진, 직원 등이 한자리에 모여 교류하는 의미 있는 시간을 가졌습니다.

  Read More
My KCB 더보기

기술과 경영의 융합형 인재양성숫자로 보는 KCB

 • 5년 연속 Financial Times
  경영자과정 아시아 순위 1st

 • 재학생에게 365일 제공되는
  24시간 개별연구공간 365 X 24

 • 국내 유일 4개 국제기관 공인 MBA
  (AACSB, GMAC, EQUIS, PIM) 4

자세히보기

Building Excellence Together

 • AACBS ACCREDITED
 • AAPBS
 • PIM Partnership in International Management
 • GMAC GRADUATE MANAGEMENT ADMISSON
 • EFMD EQUIS ACCREDITED
 • AIS
 • THE GLOBAL COMPACT WE SUPPORT