02030101 TMBA TMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_0 > a 02030101 TMBA TMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(1) > a 02030201 IMBA IMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_1 > a 02030201 IMBA IMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(2) > a 02030301 EMBA EMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_2 > a 02030301 EMBA EMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(4) > a 02030401 PMBA PMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.last.toy_3 > a 02030401 PMBA PMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(3) > a 02040101 FMBA FMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_0 > a 02040101 FMBA FMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(1) > a 02040201 MFE MFE #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_1 > a 02040201 MFE MFE #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(3) > a 02040401 IMMBA IMMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_2 > a 02040401 IMMBA IMMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(2) > a 02040501 IMMS IMMS #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_3 > a 02040501 IMMS IMMS #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(4) > a 02040601 SEMBA SEMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_4 > a 02040601 SEMBA SEMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(6) > a 02040701 GP GP #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.last.toy_5 > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a 02040701 admission admission #txt > div.sub0303.mt_20 > div.btn_wrap > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a
본문 바로가기 사이트 메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기

 교수 사진
강장구교수
상세보기
 초빙교수 사진
강태수초빙교수
상세보기
 교수 사진
김경국교수
상세보기
 부교수 사진
김동규부교수
상세보기
 초빙교수 사진
김명희초빙교수
  • 디지털금융, Fintech, DIgital Transformation, Data Analytics, C...
  • 02-958-3256
  • mhkim0116@kaist.ac.kr
상세보기
 부교수 사진
김수헌부교수
상세보기
 초빙교수 사진
김아현초빙교수
상세보기
 부교수 사진
디어커 마틴부교수
상세보기
 초빙교수 사진
류혁선초빙교수
  • 금융공학, 투자론, 자본시장법, 회사법 등 금융 관련 주제 및 법...
  • 02-958-3449
  • hsryu11@kaist.ac.kr
상세보기
 교수 사진
박광우교수
상세보기
 교수 사진
변석준교수
상세보기
 교수 사진
이인무교수
상세보기
 조교수 사진
이창주조교수
상세보기
 부교수 사진
조훈부교수
상세보기
 부교수 사진
금융전문대학원장
최현수부교수 | 분야주임
상세보기
 부교수 사진
현정순부교수
상세보기

1

C02003
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

콘텐츠담당자 : 주선희 연락처 : 02-958-3602

교수 & 연구

관심자등록

KCB ISSUE