02030101 TMBA TMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_0 > a 02030101 TMBA TMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(1) > a 02030201 IMBA IMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_1 > a 02030201 IMBA IMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(2) > a 02030301 EMBA EMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_2 > a 02030301 EMBA EMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(4) > a 02030401 PMBA PMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.last.toy_3 > a 02030401 PMBA PMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(3) > a 02040101 FMBA FMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_0 > a 02040101 FMBA FMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(1) > a 02040201 MFE MFE #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_1 > a 02040201 MFE MFE #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(3) > a 02040401 IMMBA IMMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_2 > a 02040401 IMMBA IMMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(2) > a 02040501 IMMS IMMS #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_3 > a 02040501 IMMS IMMS #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(4) > a 02040601 SEMBA SEMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_4 > a 02040601 SEMBA SEMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(6) > a 02040701 GP GP #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.last.toy_5 > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a 02040701 admission admission #txt > div.sub0303.mt_20 > div.btn_wrap > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a
본문 바로가기 사이트 메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기

86
 조교수 사진
강문영조교수
상세보기
 교수 사진
강장구교수
상세보기
 조교수 사진
고우화조교수
상세보기
 조교수 사진
곽병진조교수
상세보기
 초빙교수 사진
권오규초빙교수
상세보기
 조교수 사진
권주희조교수
상세보기
 조교수 사진
김동규조교수
상세보기
 교수 사진
김동석교수
상세보기
 겸직교수 사진
김만기겸직교수
상세보기
 연구조교수 사진
김문규연구조교수
상세보기
 조교수 사진
김민기조교수
상세보기
 명예교수 사진
김병천명예교수
  • 금융
  • 통계자료분석, 재무통계 계산 방법론, 데이터마이닝, Big Data, ...
  • 02-958-3699
  • bckim@kaist.ac.kr
  • Lab.
상세보기
 교수 사진
김보원교수
  • 생산전략 및 경영과학
  • Operations Strategy and Management Science
  • 02-958-3610
  • bwkim@kaist.ac.kr
상세보기
 초빙교수 사진
김상협초빙교수
상세보기
 초빙교수 사진
김성민초빙교수
상세보기
 명예교수 사진
김성희명예교수
상세보기
 교수 사진
김영걸교수
상세보기
 교수 사진
김영배교수
상세보기
 교수 사진
김용태교수
상세보기
 명예교수 사진
김재철명예교수
상세보기

12 3 4 5

만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

콘텐츠담당자 : 주선희 연락처 : 02-958-3602

교수 & 연구

관심자등록

KCB ISSUE