02030101 TMBA TMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_0 > a 02030101 TMBA TMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(1) > a 02030201 IMBA IMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_1 > a 02030201 IMBA IMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(2) > a 02030301 EMBA EMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_2 > a 02030301 EMBA EMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(4) > a 02030401 PMBA PMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.last.toy_3 > a 02030401 PMBA PMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(3) > a 02040101 FMBA FMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_0 > a 02040101 FMBA FMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(1) > a 02040201 MFE MFE #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_1 > a 02040201 MFE MFE #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(3) > a 02040401 IMMBA IMMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_2 > a 02040401 IMMBA IMMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(2) > a 02040501 IMMS IMMS #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_3 > a 02040501 IMMS IMMS #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(4) > a 02040601 SEMBA SEMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_4 > a 02040601 SEMBA SEMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(6) > a 02040701 GP GP #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.last.toy_5 > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a 02040701 admission admission #txt > div.sub0303.mt_20 > div.btn_wrap > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a
본문 바로가기 사이트 메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기

87
 부교수 사진
강금석부교수
 • IT경영
 • Information Systems, Business Analytics, Artificial Intelligen...
 • 02-958-3593
 • keumkang@kaist.ac.kr
상세보기
 조교수 사진
강문영조교수
상세보기
 교수 사진
강장구교수
상세보기
 조교수 사진
고우화조교수
상세보기
 조교수 사진
곽병진조교수 | 주임
상세보기
 초빙교수 사진
권오규초빙교수
상세보기
 조교수 사진
김동규조교수
상세보기
 교수 사진
김동석교수
상세보기
 겸직교수 사진
김만기겸직교수
상세보기
 연구조교수 사진
김문규연구조교수
상세보기
 조교수 사진
김민기조교수
상세보기
 명예교수 사진
김병천명예교수
 • 금융
 • 통계자료분석, 재무통계 계산 방법론, 데이터마이닝, Big Data, ...
 • 02-958-3699
 • bckim@kaist.ac.kr
 • Lab.
상세보기
 교수 사진
김보원교수
 • 생산전략 및 경영과학
 • Operations Strategy and Management Science
 • 02-958-3610
 • bwkim@kaist.ac.kr
상세보기
 초빙교수 사진
김상협초빙교수
상세보기
 초빙교수 사진
김성민초빙교수
상세보기
 명예교수 사진
김성희명예교수
상세보기
 교수 사진
김영걸교수
상세보기
 교수 사진
김영배교수
상세보기
 교수 사진
김용태교수
상세보기
 명예교수 사진
김재철명예교수
상세보기

12 3 4 5

만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

콘텐츠담당자 : 주선희 연락처 : 02-958-3602

교수 & 연구

관심자등록

KCB ISSUE