KAIST 경영대학 경영공학부 교수 > 교수 & 연구 >KAIST COLLEGE OF BUSINESS
02030101 TMBA TMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_0 > a 02030101 TMBA TMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(1) > a 02030201 IMBA IMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_1 > a 02030201 IMBA IMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(2) > a 02030301 EMBA EMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.toy_2 > a 02030301 EMBA EMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(4) > a 02030401 PMBA PMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(3) > ul > li.last.toy_3 > a 02030401 PMBA PMBA #mprovide > div > div > div.box.box1 > ul > li:nth-child(3) > a 02040101 FMBA FMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_0 > a 02040101 FMBA FMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(1) > a 02040201 MFE MFE #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_1 > a 02040201 MFE MFE #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(3) > a 02040401 IMMBA IMMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_2 > a 02040401 IMMBA IMMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(2) > a 02040501 IMMS IMMS #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_3 > a 02040501 IMMS IMMS #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(4) > a 02040601 SEMBA SEMBA #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.toy_4 > a 02040601 SEMBA SEMBA #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(6) > a 02040701 GP GP #tm_1th_2 > li:nth-child(4) > ul > li.last.toy_5 > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a 02040701 admission admission #txt > div.sub0303.mt_20 > div.btn_wrap > a 02040701 GP GP #mprovide > div > div > div.box.box3 > ul > li:nth-child(7) > a
본문 바로가기 사이트 메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기

53
 부교수 사진
정보미디어경영대학원장
강금석부교수 | 주임
 • IT경영
 • Information Systems, Business Analytics, Artificial Intelligen...
 • 02-958-3593
 • keumkang@kaist.ac.kr
상세보기
 교수 사진
강장구교수
상세보기
 조교수 사진
고우화조교수
상세보기
 부교수 사진
곽병진부교수 | 주임
상세보기
 조교수 사진
김동규조교수
상세보기
 부교수 사진
김민기부교수
상세보기
 교수 사진
김보원교수
 • 생산전략 및 경영과학
 • Operations Strategy and Management Science
 • 02-958-3610
 • bwkim@kaist.ac.kr
상세보기
 부교수 사진
김상원부교수
 • 생산전략 및 경영과학
 • Procurement and Supply Chain Management, Sustainable Operation...
 • 02-958-3418
 • sw.kim@kaist.ac.kr
상세보기
 조교수 사진
김수헌조교수
 • 금융
 • Asset Pricing, Financial Econometrics, Financial Market Fricti...
 • 02-958-3424
 • soohun@kaist.ac.kr
상세보기
 교수 사진
김영걸교수
상세보기
 교수 사진
김영배교수
상세보기
 교수 사진
김용태교수
상세보기
 조교수 사진
김태현조교수
상세보기
 부교수 사진
디어커 마틴부교수
상세보기
 부교수 사진
류충렬부교수
상세보기
 교수 사진
금융전문대학원장
박광우교수 | 주임
상세보기
 부교수 사진
박병호부교수
 • IT경영
 • 미디어 심리학 / 뉴로 경영 연구 / 행태과학 연구방법론...
 • 02-958-3514
 • mediapark@kaist.ac.kr
 • Lab.
상세보기
 부교수 사진
박상찬부교수
상세보기
 조교수 사진
박성혁조교수
상세보기
 교수 사진
배종태교수
상세보기

12 3

만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

콘텐츠담당자 : 주선희 연락처 : 02-958-3602

교수 & 연구

관심자등록

KCB ISSUE